NEVYRIAUSYBINĖ, GAUNANTI PARAMĄ VIEŠOJI ĮSTAIGA

TELKIAMI SAVANORIAI PADĖTI IŠSAUGOTI LIETUVOS VALSTYBĖS KULTŪROS PAVELDĄ - KARTA IŠ KARTOS PAVELDIMOS, PERIMAMOS, SUKURTOS IR PERDUODAMOS KULTŪROS VERTYBĖS, SVARBIOS ETNINIU, ISTORINIU, ESTETINIU AR MOKSLINIU POŽIŪRIU, KURIŲ SVARBIAUSIOJI - LIETUVIŲ KALBA

KULTŪROS PAVELDO CENTRO VEIKLOS PAGRINDAS

ČIA - LIETUVA

KULTŪROS PAVELDO CENTRO SAVANORIŲ RŪPESTIS IR ATSAKOMYBĖ

Valstybė, t.y. mes - piliečiai:
- užtikriname lietuvių kalbos prigimties išsaugojimą ir gyvastį, sudarome sąlygas saugoti kalbos normas, asmenvardžius, vietovardžius, tarmes ir rašytinius kalbos paminklus, užtikriname materialinę bazę valstybinei kalbai funkcionuoti, visapusiškai remiame kaip prioritetinę mokslo šaką lietuvių kalbos tyrinėjimus ir šią kalbą tyrinėjančias mokslo įstaigas, lietuvių kalbos mokslo ir praktikos knygų leidybą;
- išsaugome nekilnojamąjį kultūros paveldą
– kultūros paveldo dalį, kurią sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija;
- išsaugome kilnojamąsias kultūros vertybes pagal paskirtį ir prigimtį kilnojamuosius žmogaus veiklos medžiaginius kūrinius ir kitus kilnojamuosius daiktus, turinčius kultūrinę vertę ir įtrauktus į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą;
- remiame brolius ir seseris laisvėje.

SAVANORIŠKA VEIKLA

NUSTATOMA SAVANORIŠKOS VEIKLOS SUTARTIMI, KURIOJE:

 

apibrėžiamas Savanorio ir KULTŪROS PAVELDO CENTRO bendradarbiavimas, susijęs su savanoriška veikla, Savanoriui vykdant Kultūros paveldo centro veiklos tiksluose apibrėžtas nei pagal šią ar kitas sutartis neatlygintinas veiklas. TAI - kultūros paveldo išsaugojimas; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; pilietinis ugdymas; savanoriŠkos veiklos skatinimas.

Savanoris nereglamentuotu savanoriškos veiklos laiku ir būdu SAVARANKIŠKAI atlieka darbus, NEPRIEŠTARAUJANČIUS Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymuI, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymuI, kitIEMS teisės aktAMS, GAUDAMAS REIKALINGAS KONSULTACIJAS, vykdO Kultūros paveldo centro Savanorio pareigas.

SAVANORIS SAVO NUOŽIŪRA, BET ne rečiau kaip du kartus per metus – iki birželio 20 d. ir iki gruodžio 20 d. – teikia KULTŪROS PAVELDO CENTRUI žinias apie savo atliktą savanorišką veiklą.

SVARBU

KAIP TAPTI SAVANORIU?

ATSISPAUSDINI SUTARTIES PROJEKTĄ, UŽPILDAI, PASIRAŠAI, NUKOPIJUOJI, ATSIUNTI ADRESU bendras@kpc.lt, PATIKRINAME, PASIRAŠOME, KOPIJĄ SIUNČIAME SAVANORIUI. IR VISKAS.

KULTŪROS PAVELDO SAVANORIAI

PRISIJUNK - KARTU ESAME JĖGA

SAVANORIŲ NUOTRAUKOS SKELBIAMOS TIK JIEMS SUTIKUS IR ATSIUNTUS NUOTRAUKAS

VIRGILIJUS KAČINSKAS
ALVYDAS MALINAUSKAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS
UŽSAKYTAS